اهمیت تفکر وتدبر

1.. اکرم صل الله علیه و آله:ازکاربدون تدبر و دانش بپرهیز

2. اکرم صل الله علیه وآله:دورکعت سبک با تدبر از درتمام شب بهتر است.

3. اکرم صل الله علیه وآله:نشانه دمند این است که هرگاه خواست سخن بگوید تدبر می کند.اگرمفید بود سخن میگوید،واگر زیانبار بود،خاموش می شود و در امان و سلامت می ماند.