بسم الله الرحمن الرحیم


از تلویزیون و گوشی متنفرم. آدرس اینجا رو عوض . رایگان بدست شما اومده بود،اشتباه برداشت می شد ازش...