آقای جان مکارتی (john mccorthy) اولین شخصی بود که از هوش ... استفاده کرد. از جان مکارتی به عنوان پدر «علم و دانش تولید ماشین های هوشمند» نیز یاد می شود و ایشان مخترع یکی از زبان های برنامه نویسی هوش ... به نام «lisp» نیز می باشند. آقای الن تورینگ در سال ۱۹۵۰ برای اولین بار به منظور تعریف هوش ... آزمون تورینگ را ابداع نمود.