انقلاب در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان:
حضرت آیت الله در خصوص عصبانیت مقامات امریکایی، گفتند: یی ها از سالها قبل برای منطقه غرب آسیا طراحی و نقشه داشتند و نام آن را هم «خاورمیانه جدید» یا «خاورمیانه بزرگ» گذاشته بودند و سه محور اصلی این طراحی نیز عراق، و لبنان بودند اما در هر سه کشور با ش ت مواجه شدند.
آفتاب نیوز :
 حضرت آیت الله معظم انقلاب ی صبح امروز (پنج شنبه) در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان، با اشاره به جایگاه بی نظیر و استثنایی این مجلس در نظام ی، وظیفه ای مهم را از مجلس خبرگان درخواست د و گفتند: این مجلس باید با تشکیل یک هیأت شه ورز که دارای نگاه کلان و راهبردی و عمیق باشد، به بررسی چگونگی حرکت انقلاب ی در ۳۸ سال گذشته به سمت اه اصلی خود و پیشرفتها، توقف ها و احیاناً پسرفت ها در این مسیر بپردازد و براساس جمع بندی خود از دستگاههای مختلف مطالبه گری کند.

برچسب ها : نخبگان از داشتن چنین رئیس جمهوری احساس شرم می کنند - مجلس ,انقلاب ,انقلاب ی ,الله ,مجلس خبرگان ,نمایندگان مجلس ,دیدار رئیس
نخبگان از داشتن چنین رئیس جمهوری احساس شرم می کنند مجلس ,انقلاب ,انقلاب ی ,الله ,مجلس خبرگان ,نمایندگان مجلس ,دیدار رئیس
عنوان وبلاگ : تلخ وشیرین94
منبع :