عجب کتاب خوبیه.

نظ فیلسوفا و نویسنده های غربی رو راجب منجی جهان محمد ص میگه.

اسمش در تاریکی هم روشنایی هست ( خوبی ها )

میگه محمد ص یه تمدن رو پایه گذاری کرد.

هرچیز سعود کنه ،سقوط میکنه ، فاسد بشه ضایع و تباه میشه

خیلی دلچسبه.کاش زودتر پیداش می .