ظاهرا قرارنیست جنجال در ت سراسرجنجالی ترامپ انگارتمام شود و قبل ازابنکه جنجال قبلی کاملا تمام شود جنجالی جدید استارت می خورد

ترامپ معتقد است تمام این توطیه ها حساوتها و جنگ جنجال ها زیرسر هیلاری است و او پس از تحقیرش ت توسط ترامپ از او کینه عمیق کرده است.