در عید نوروز کلاه بردران ها هم که لای همین مردم زندگی می کنند

نیاز به مسافرت تفریح خوشگذرانی پول ج عیاشی عشق حال دارند

و چون خودشان منبع درامد شغلی ندارند راه میان بر سریع برای سو استفاده فرصت طبی و استفاده از دسترنج مردم

مناسب تر راحت تر از زحمت خود می دانند

لذا با طراحی و نقشه ریزی و فرصت طلبی هوشیاری زاغ زنی از مردم شرایط انها و موقعیت خود عید که یک موقعیت خاص مثل خالی شدن خانه ها بعلت سفر+خلوت شدن ناگهانی خیابان ها بعد سال تحویل و فرصت کیف قاپی سرقت ماشین هایی که برای عید دیدنی امدند و کلا موقعیت مناسب عید که بستر بهتری برای ی انها اماده می کند رو به ضربه زدن به روح روان مال جان مردم می اوردند و این شرایط پلیس در اماده باش 100% چون ها در اماده باش 100%