شاید ب جرات بتوان گفت هیچ رییس جمهوری بعد انقلاب به اندازه شخص شخیص مردم تشنه به قتل و کشتن او نبودند

این آمار واقعیت را براحتی می توان از ارزی از کف سراسر کشور بوضوح متوجه شد

اوج نفرت خشم و عصبیت عمومی از عملکرد و بازتاب افتضاح سو تدبیرهای بی نهایت او در اب کامل زندگی و سرنوشت تک تک ایرانی ها ایرانی ها را به نقطه و جایی رسانده که از کشتن و ترور علنی و اظهار به قصد ترور او ابهام و انکاری ندارند و اکثریت مردم قصد کشتن و ترور شخص اول در پایان 2 سال و آسیب رساندن به نزدیکان او شامل خانواده و دوستان او دارند

اطلاعات واصله بوضوح نشان می دهد میزان نفرت خشم برائت عمومی از بعد دلار 12000 و رها اقتصاد ایران مثل یک بچه سرراهی یتیم حکایت عمق نهایت فاجعه بحران بن بست کشور است