اصرارنظام به حفظ موشک و اتمی و سایردستاوردها در اصل ترفند رندی حیله گری ذی نفع های اصلی نظام از باقی ماندن این سیستم است که هرچند به ضرر تمام مردم باشد اما به نفع انها100% هست

بقای یک سیستم مهمتر از بقای اکثر مردم شده است و برای بقای این سیستم موشک و اتم مهمتر از نان شب و اقتصاد سالم مردم است

پس اثبات می شود چرا الویت اصلی مدیران و صاحبان ذی نفعان نظام بخصوص خود اقتصاد و نان شب مردم نیست چون مردم هرچه ذلیل تر خواتر نیازمند تر شوند بهتر بله قربان می گویند و بهتر سرس می شوند

نظام و بیشتر به فکرحفظ سیستم مافیایی فاسد خود هستند نه به فکر حفظ اقتصاد زندگی معیشت روزانه اینده اقتصادی مردم

و این کشمکش و تنش در ت به اوج نهایت خود رسیده است و مسئولان کشور خیلی ساده راحت ارام در حال کنار امدن با این مسئله و برگزرار ان هستند و هنوز به اوج استرس اضطراب دلهره ترس احساس خطرجدی نرسیده اند