دانشجویان ورودی 94 گروه ژئوتکنیک که تا به حال موفق به انتخاب راهنما نشده اند می توانند به سرکار خانم نعیمی ایمیل بزنند و با ایشان هماهنگی های لازم را به عمل آورند.

[email protected]

زمینه های کاری ایشان: بهسازی می خاک / پا ازی خاک / مدیریت پسماند / ارزی اثرات توسعه در محیط زیست