برای فایل pdf کتاب های مکانیک محیط های پیوسته می توانید از لینک های زیر استفاده کنید.

introduction to the mechanics of a continuous medium – malvern

a first course in continuum mechanics - o. gonzalez and a. m. stuart – 2008

introduction to continuum mechanics – lai – 2010

an introduction to continuum mechanics with applications j. n. reddy