تاریخ ارائه سمینارهای دروس دینامیک خاک و ی پی پیشرفته ترم 1-1395 طبق همان برنامه داده شده در ابتدای ترم، در فایل های زیر قابل مشاهده است. در درس ی پی پیشرفته با توجه به تعداد زیاد دانشجویان، در دو جلسه ارائه خواهیم داشت.

دینامیک خاک

ی پی پیشرفته

برای اطلاع از نحوه ارائه و فرمت گزارش اینجا کلیک کنید.