فسخ دادنامة بدوی ابطال علامت بدلیل فقدان شباهت گمراه کننده

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت آب معدنی البرز دماوند با وک آقای فرید ....نسبت به مفاد دادنامه شماره 713 - 16/10/83 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی تهران بطرفیت شرکت دوغ آبعلی صرفنظراز اینکه آبعلی اسم عام است که استفاده انحصاری آن برای طرفین پرونده ناممکن است چون شباهت گمراه کننده ای بین دو علام ثبت شده تحت شماره 79498 - 3/11/75 و109707 - 23/11/82 نیست مستنداًبه ماده 197 و 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با فسخ دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می شود. رأی صادره قطعی است.

مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان تهران

http://sabtehran. /