می رسد از ره بهار عاشقی

برگ برگش راوی دلدادگی


فصل آشنایی

خزان.

دیوانگی


می رسد فصل ترنم های درد

با تمام بوسه های داغ و سرد


یاد باد!


فصل پاییز

توی کافه

پشت میز


توی فنجان

جای قهوه

اشک های داغ و خیسفرحناز هرندی/ صبور