دهستان اسپیران با مرکزیت روستای بزرگ ین ... اسپیران با 16 روستا همجوار از توابع بخش مرکزی تبریز می باشد ین ... اسپیران (سفیدان جدید) مرکز دهستان با 20کیلومتر فاصله با تبریز از نزدیکترین روستای بخش مرکزی می باشد

فاصله ی هوایی دهستان اسپیران با تبریز

فاصله ی مسافت بین ین ... اسپیران با فرودگاه بین الملی تبریز 20کیلومتر می باشد