ضدهمکاری و یا عدم حمایت و همکاری با فداکاران یک خطر بسیار بزرگ می باشد (تائب)

عدم حمایت و همکاری از ضدهمکاری با فداکاران خطرش بیشتر و بزرگتر است (تائب)

عدم حمایت و همکاری نقشه شوم مغرضان و مغروران و منفوران است که در باره فداکاران بکار می گیرند و از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند و ضدهمکاری آنان با فداکاران به این امر منجر می شود که برای جامعه بسیار خطرناک است

و اول از همه گریبان خود مغرضان را خواهد گرفت و در آتشی که روشن کرده اند خواهند سوخت

هرچه زودتر باید دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های مشهور را از این خطر بزرگ آگاه کرد تا با تقویت فداکاران و نیکوکاران جلوی بسیاری از اثرات سوء آن گرفته شود نتیجه ضدهمکاری مغرضان و مغروران ومنفوران ظاهر پرست با نیکوکاران و فداکاران و عاشقان تضعیف و تحقیر و ت یب آشکار آنهاست که این می شود در جامعه یک انسان عاشق و ایده پرداز و دانشمند و توانا به اندازه یک انسان پست و بی شرافت ارزش ندارد و بی ارزش و بی بهاء می گردد

حاصل دشمنی با فداکاران بد و شوم است که در نتیجه برگهای سبز فداکاران آفت زده می شوند و اگر زودتر یک جوانمرد پیدا نشود و سم به این آفت ها نزند آن برگ سبز زرد و خشک می شود

و هیچ حیوانی به حیوانیش روا نمی دارد که برگ سبز عاشقان را آفت بگیرد و زرد و خشک گردد پس چگونه انسانهائی پیدا می شوند و همت و تلاش می کنند تا فداکاران را در اوج صداقت و ایمان و فداکاری پایمال و لگدکوب کنند چگونه می توانند از نگاه خشم و غضب و نفرت خداوند غافل و بی خبر باشند

در صورتیکه داستان و سریال و یوسف صدیق را می بینیم و عاقبت برادران و ذلیخا را می شنویم

ضدهمکاری و بخل و کینه با مظلومان عاقبت بسیار وخیمی برای یاران دارد و چگونه نمی ترسند جای هزاران سوال دارد که لعن ها و نفرینهای فراوانی را به جان خودشان می ند و این اوج جه است که در این زمانه بعید است

با اینهمه روشنگری و پیشرفت تقلید از براردان یوسف بعید است و واقعا شرم آور و بی انصافیست

عدم حمایت و همکاری با فداکاران شرم آور است (تائب)

نباید تحت تاثیر بخیلان حقیقت را غریبانه رها کرد (تائب)

image result for ‫ضدهمکاری با فداکاران‬‎


image result for ‫ضدهمکاری با فداکاران‬‎

image result for ‫ضدهمکاری با فداکاران‬‎