داستان صخا را به گوش دلهای دریا و قلبهای شیر برسانیم (تائب)

نیکوکاران انی هستند که با عشق صداقت و ایمان و فداکاری را به اوج می رسانند

شهرت عظیم ارمغان خداوند به نیکوکاران است (تائب)

وقتی درراه خدا همت و فعالیت و فداکاری را به اوج برسانی پاداشت شهرت عظیمی می شود که خداوند وعده فرموده است چون روزبروز بردوستان و طرفدارانت افزوده می گردد آثاری از تو هویدا می شود که به دلها می نشیند

تائب س رست نویسنده و شاعر صخا از آنجا که به قرض الحسنه و خیریه عشق می ورزد و یک روستا شناس به تمام معناست و درد روستاها را به خوبی بعد از تجربیات سالها رئیس شورا بودنش و ارائه خدمات قرض الحسنه و خیریه به مردم فهمیده است

هرروستا یک انسان عاشق و فداکار مثل خودش می خواهد و یک مجموعه قرض الحسنه و خیریه مثل صخا که ایده مناسب و ارزشمندیست تا بتواند با جذب و جلب افراد توانا دانشمند و ثروتمند و ستاره های مشهور این چراغ را تقویت و پرنور گرداند

صخا این ایده بسیار خوب که تسکین درد روستاهاست تائب را به اوج شهرت در سطح جهانی رسانده و می رساند

قرار است که خداوند به عاشقان و شاعران خیر و برکت و عزت بدهد

آشنائی بزرگان جهان از طریق صخا با تائب عاشق یک نعمت بزرگ محسوب می شود که خداوند همیشه به نیکوکاران وعده داده است

داستان صخا را به گوش یکدیگر بخوانیم و برسانیم تا تائب زودتر به وعده های خوب و شیرین پروردگار برسد و درسایه حمایت و عنایت و همکاری ابرمیلیاردرها و پولدارها پرنور گردد و روستاهای جهان را با این ایده گلستان کند

رسیدن داستان صخا به گوش ابرمیلیاردرها و پولدارها حق تائب در صخاست که چراغی در قالب قرض الحسنه و خیریه برای سالخوردگان مظلوم و ک ن معصوم روشن کرده است و این وعده های خداوند را بارها تائب و اطرافیانش در خواب و بیداری شنیده و دیده اند

و مهمترینش خو بود که چند وقت پیش عباس سلمانی عزیز که یک جوان دردکشیده است که سالها از بیماری کلیه رنج می برد دیده بود که یکنفر دویست میلیارد تومان در صخا حساب باز کرده است و من هم امیدوارم ابرمیلیاردرها و پولدارها به صخا عشق تائب گره گشا و نان رسان و مشکل گشای روستاها توجه و عنایت داشته باشند و این یوسف مه روی ابرسج را حمایت و سربلند و سرافراز نمایند

این عاشق خداوند را با عشق و دوستی و محبت و خوبی فراوان که سالهاست به همه جهانیان دارد به شهرت در بین دانشمندان و ثروتمندان و ستاره ها برسانند وظیفه همه است که در شهرت جهانی فداکاران از هیچ کوششی دریغ نورزند

صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان

صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کرد شما هم همکاری کنید

خودم را نشان دادم اکنون نوبت شماست

تائب عاشق هنر و ورزش و فرهنگ و موسیقی و و سریال و عارف و شاعر و نویسنده و سحرخیز و کوهنورد شده است تا همه دنیا تقویت و پرنورش کنند image result for ‫شهرت عظیم ارمغان خدا‬‎

related image