دعا کنیم و آرزوهای خوب داشته باشیم هردعا و آرزوئی که دوست داریم خدا بسیار بزرگ است و دعاها و آرزوهای ما در برابر عظمت و بزرگی خداوند ناچیز است حتی زمین با اینهمه وسعت و عظمت در نظر پروردگار باندازه یک سرسوزن نیست حتی ما وقتی که ع های زمین را از بالا نگاه می کنیم کوچکتر از یک توپ است پس تا می توانیم بزرگ فکر کنیم تا دیگران را هم بهره مند کنیم دیگرانی که حاظر نیستند بزرگ فکر کنندباید از بزرگی فکر ما بهره مند بشوند

و تائب با صخا در ابرسج فکرهای بزرگی کرده است دعاها و آرزوهای بسیار بزرگی دارد حتی دعا می کند بیل گیتس و همسرش بعنوان ابرمیلیاردرهاو پولدارهای دنیا جذب و جلبش در ابرسج بشوند تا در یک چشم به هم زدن ابرسج را گلستان کند و پرچم صخا را در همه روستاها به اهتزاز دربیاورد همه دانشمندان و ثروتمندان و ستاره ها را دعا و آرزو کرده است به ابرسج بیایند و از نزدیک شاهد ایده اش باشند

ایده ای که حاصل سی سال بی خو ست و تلاش بالاتر از حد و اندازه و توانش که علاج همه دردهای یک روستا صخاست

من در این دعاها و آرزوها اصرار و پافشاری داشته ام و هرگز ناامید نبوده ام چون بخاطر خداوند چنین بوده ام و به بزرگی خداوند اعتماد و اعتقاد شدیدی دارم

دعا که خداوند در این اه ارزشمند ایمان و همت و قدرت لازم را عطایم کند تا محکم و استوار از برکت کوهنوردی و سحرخیزی و قلم و نفس و جان و مال و اعتبار و آبرویم روستایم را با کمک دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های محبوب پروردگار گلستان کنم و قلبهای سالخوردگان مظلوم و ک ن معصوم را شاد و سند نمایم دعا می کنم تقویت و پرنور بشوم و قرض الحسنه صخا از همه مجموعه های فرهنگی و ورزشی و قر ض الحسنه و خیریه دنیا پررنگ تر بشود تا راحت و آسان به مردمان خدمت کنم و من پای این دعا ها و آرزوها محکم و استوار ایستاده ام تا خداوند خودش تقویت و پرنورم کند و به آرزوهای بسیار بسیار بزرگم بزودی زود برسم و این نزد خداوند خیلی خیلی آسان است در یک چشم به هم زدن اتفاق می افتد

دعا و آرزو کرده ام یک روز امضاء من میلیاردها دلار ارزش داشته باشد و در سطح جهانی ید و فروش بشود سخنانم در سطح دنیا دهان به دهان بچرخد و به شهرتی بالاتر و بیشتر و بهتر از بزرگترین بندگان خداوند در سطح جهانی برسد چون خدا بزرگ است من هم بزرگ می شم

image result for ‫صخا‬‎

image result for ‫صخا‬‎

related image


related image

image result for ‫صخا‬‎

image result for ‫صخا‬‎