چ خبره تو این فضای مجازی لعنتی ؟ خبر مرگتون نمیتونین ادم باشین ؟ انسان باشین ؟ هر وبی میرم صاب وب شاکیه از کامنتهای مزاحم و های روزگار . خدا لعنتتون کنه که همیشه باید رو اعصاب آدم ها رژه برین .
امیدوارم که انقدر بلا و بدبختی سرتون بیاد که وقت مزاحمت برای دیگران نداشته باشین . شماها اگه سرتون به خودتون گرم بشه شاید شاید وقت نکنین بازی دربیارین ، تو گند و زندگی خودتون بغلتین و بزارین بقیه زندگیشونو ن .

لعنت خدا به همه مزاحمین .