کد  نرم افزار  مخفی ... متن در فایل های ویو  یا همان صوت wav steganog ... hy به زبان سی شا ... #c


شما با استفاده از این نرم افزار به راحتی می توانید متن های خود را در یک فایل صوتی با فرمت  wav مخفی نمایید به طوری که فایل صوتی  اجرا بشود ولی متن مخفی درون خود را نشان ندهد

این نرم افزار از آن جهت پر اهمیت است چرا که مخفی ... متن ها بسیار بهتر از رمز گزاری بر روی آن ها می باشد

برای دریافت این نرم افزار و کد این نرم افزار به زبان سی شا ... #c  لطفا با ایمیل آدرس زیر تماس ب ... رید

[email protected]

  پنهان نگاری ( steganog ... hy )


نهان نگاری یا استگانوگرافی هنر و علم برقراری ارتباط پنهانی است و هدف آن پنهان ... ارتباط به وسیله قرار دادن پیام در یک رسانه پوششی است به گونه ای که کمترین تغییر قابل کشف را در آن ایجاد نماید و نتوان موجودیت پیام پنهان در رسانه را حتی به صورت احتمالی آشکار ساخت. نهان نگاری خود شاخه ای از دانشی به نام ارتباطات پوشیده است. دانش ارتباطات پوشیده خود شامل چندین شاخه از جمله رمزنگاری، ته نقش نگاری و ... می باشد.


تفاوت پنهان نگاری(steganog ... hy) و رمزنگاری(cryptog ... hy)

تفاوت اصلی رمزنگاری و پنهان نگاری آن است که در رمزنگاری هدف اختفاء محتویات پیام است و نه به طور کلی وجود پیام، اما در پنهان نگاری هدف مخفی ... هر گونه نشانه ای از وجود پیام است. در مواردی که تبادل اطلاعات رمز شده مشکل آفرین است باید وجود ارتباط پنهان گردد. به عنوان مثال اگر شخصی به متن رمزنگاری شده ای دسترسی پیدا کند، به هر حال متوجه می شود که این متن حاوی پیام رمزی می باشد. اما در پنهان نگاری شخص سوم ابداً از وجود پیام مخفی در متن اطلاعی حاصل نمی کند. در موارد حساس ابتدا متن را رمزنگاری کرده، آنگاه آن را در متن دیگری پنهان نگاری می کنند.