بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان عزیز ما را حلال کنید
ما فعالیت خود را به محیط دیگری منتقل کرده ایم

خداوند یار و نگهدار همه باشد