شبیه : مثل ، مانند

ترک ... د : رفتند

دانا : ... ی که بسیار می داند

تلاش : کوشش

یاد ب ... رد : بیاموزد

توانا : ... ی که می تواند هر کاری را انجام دهد .

برنا : جوان

کوشا : ... ی که کوشش می کند .

نوشا : ... ی که به دنبال بازیگوشی است.

اسم : نام

غیر از : به جز

اما : ولی

علم : دانش

آموختن : یاد گرفتن

آزاد : رها

سر انجام : در پایان

بود : باشد