منتظر : چشم به راه

مثلا : همانند

شغال : جانوری ... دار و گوشت خوار شبیه به سگ

سرود خواندن :آواز خواندن

معلم : آموزگار

اتفاق : ماجرا

لذت : خوشی

مهم : با اهمیت

تمیز : پاکیزه

سکوت : بدون هیج ص ...

پاسخ : جواب

مواظبت : نگه داری ، مراقبت

خوش حالی : شادی

خلق کرده است : آفریده است

آهسته : آرام