کارت اسمارت یا کارت هوشمند دارای کاربردهای بسیاری میباشداز این نوع کارت میتوان به عنوان کارت پول یا کارت اعتباری در سیستم های امنیت کامپیوتری ،سیستم های تشخیص هویت و موارد دیگری استفاده کرد  و همچنین به جای قفل های ف ی استفاده از آنها در  قفل در هتل ها و شرکت ها در حال افزایش است .