در مشرق مردم از #اسارت رنج می برند

و در غرب از # اسارت !

در هر حال هر دو اسیرند و نمی دانند !

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض