ی که از خطای دوستان خویش چشم پوشی نکند،

همیشه بر چشم و دل یک ملت جای دارد

و مردم از خطای او چشم پوشی می کنند!

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراض