من به مذهب به عنوان راهی برای رسیدن به خدا عشق میورزم

اما وقتی مذهب راهی میشود ، با بیراهه های فراوان در جهت

دوری از خداو ایجاد تبعیض و تفرقه و تضاد!

از آن هراسان به سوی هر آنچه مذهب نیست ، می گریزم !

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض