همه چند روز به میهمانی این دنیاییم


به میهمانی دنیا که وفا هیچ ندارد به ما


همه خسته ، همه مجروح ، همه دیوانه و مست


همه دشمن، همه بیگانه زهم ، همه پست

ادامه مطلب