نشسته برف بر مویم

سپید گشته سرو رویم

ش ته صورت و پشتم

فسرده شادی و خنده درونم

نمی آید به لبهایم تبسّم

ادامه مطلب