خی میرسد دریا و موجی

خی میرسد دائم به اوجی

تو بیچاره نمیدانی حب

ادامه مطلب