پروانه ها

از پیله ی ران کرم های خاکی ،

جدا شوید !

پرنده ها

از حیله ی دام گستر رهبا نانِ آسمان ،

رها شوید !

ادامه مطلب