سالیان سال است

برنامه هایمان را تنظیم کرده اند چون ربات ها !

بیش از نیمی از سال را برای گریه و ضجه و مویه

و درد کشیدن و بر سر و صورت زدن های رسمی!

ادامه مطلب