ای جسارت

با مردم ما دوستی کن

که بیش از همیشه تاریخ

محتاج همراهی تواند!

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض