چه می_دانیم از جنگل

از سکوت عارفانه اش

فریاد عاشقانه اش!

از بیشمار رازهای پیدا و پنهانش

ادامه مطلب