مبارزه میکنم برغم آنکه میدانم ممکن است

ش ت بخورم

اما اگر مبارزه نکنم ،

پیش از مبارزه

به ش ت خویش اعتراف کرده ام !


mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض