کی میخواهی بفهمی ؟!

اگر زیارتهای مکرر تو به کربلا تو را از درون و ژرف دل و احساس

عوض نکند ،بطوریکه آن حس زیبای حسینی شدن در تو

تبلور نیابد و همچنان ،خودخواه و متکبر و بیرحم و نافرمان

ادامه مطلب