در سکوت و درخموشی من وضو گیرم به می


قامتی بندم به زیبایی و شادی همچو نی


در ابتداء من اقتداء بر ساقی می میکنم


در رکوع، آدم پرستی را همه پی میکنم


در سجودم سجده ی غیر خدا غی میکنم

ادامه مطلب