آه که شیر بودیم و ارزان تر ز ارزان

ما فروختیم روح خویش

وین زمان شیران بیشه گشته ایم

در محضر روبه چنان بز _و میش

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض