عجب امکانی اضافه کرده بیان ... دمشان گرم و سرشان سبز باد ...