آرزومند:مشتاق

آزمندی:شح

آشتی:سلم

آفرینش زیبایی:هنر

اثر اسماعیل فصیح:ثریا در اغما

اثر فتانه حاج سید جوادی:بامداد خمار

اداره مدعی عمومی:دادسرا

از تلویزیون پخش می شود:برنامه

امتیاز:آوانس

بخشیدن مال:انفاق 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]