آتش عربی:نار

آزاده:حر

آگاه :انها

ابزار دفاعی ات:نیش

اثر جما اده:دارالمجانین

اثر هرمان هسه:سیدارتا

از حروف الفبا:واو

از عناصر تشکیل دهنده ا یژن:هیدروژن

اشاره به نزدیک:این

اهریمن:  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]