آزاده:حر

آش:با

اثر اصغر الهی:قالیباف

اثر جیمز جویس:اولیس

از ان:ادریس

از سوره ها:یس

از عناصر اربعه:باد

از ماه های قمری:شوال

از نوازندگان دربار خسروپرویز:باربد

بردبار:شکیبا 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]