سینما تیکت: فریدون جیرانی در روز اول اکرانش با استقبال فوق العاده تماشاگران روبرو شده است.
رکورد شکنی خفه گی در روز اول اکران