وزارت امور خارجه در اقدامی خودسرانه، از حق پنجاه درصدی خود (بنابر آ ین توافق ایران-شوروی) در دریای مازندران دست کشیده و خواستار حق برابر میان کشورهای حوزه این دریا شد. در حالی که این کشورها پس از فروپاشی شوروی طبیعتاً باید از پنجاه درصد مربوط به شوروی سابق برخوردار شوند. با این حساب برخورداری ایران به 13 درصد این دریا محدود می شود.