مستی و رانندگی در عالم بی خبری مست هست و هوشیار نیست رانندگی  خطرناک می کنه و صدای موسیقی هم تا ا یک راننده مست چگونه رانندگی می کند؟ او تلو تلو می خورد و گاهی به سمت چپ و زمانی به سمت راست منحرف می شود رانندگی در خواب وقتی در خواب رانندگی می کنیم با ا ین سرعت می رانیم و هیچ محدودیتی وجود نداره و اگر هم به یک مانع برخورد کنیم ناگهان از خواب بیدار می شویم چه فرقی میکنه آدم در خواب لذت ببره یا در بیداری مهم که به ادم خوش بگذره وقتی یک خواب ترسناک می بینیم ناگهان وحشت زده از خواب و بیدار می شویم و می گوییم آخیش این فقط یک خواب بود اما وقتی یک رویای شیرین می بینیم دوست داریم ادامه داشته باشه در خواب از زندگی لذت بردن مجانی هم هست به هرکجا با هر ی می توانی عشقبازی کنی بدون هیچ محدودیت و حتی اگر گناهی هم در خواب ی مثلا یک و و بخوری به دست ی مثل مستها هم رانندگی کنی می گی خوب خواب بود.