دیدار دست اندرکاران کنگره ی استان سیستان و بلوچستان

یاد را باید گرامی داشت. این کشور و این نظام همچنان نیازمند ذکر و یاد ی عزیز ما است؛ همه به این نیازمندیم. با نام و یاد است که افتخاراتِ تولیدشده ی به وسیله ی ، خودش را نشان میدهد. یک نظامی است که در طول این سالهای متمادی در مقابل نظام جاهلیّت مدرن ایستادگی و مقاومت کرده است، لذا جاهلیّت مدرن با همه ی ابزارهای خودش به دشمنی با او برخاسته؛ با ابزار سلاح نظامی، با سلاح فرهنگی، با ابزارهای نوپدید و جدید، با ابزار تحریم اقتصادی. همین جاهلیّت جدید -این باطل مستقرّ و سراسری ای که در دنیا متأسّفانه وجود دارد- همه نوع ابزاری را علیه به کار برده است. همه علیه قیام د و نتوانستند را ش ت بدهند؛ نتوانستند [آن را] وادار به عقب نشینی کنند؛ نتوانستند را از حرفهای خودش برگردانند که بگوید «من از این حرفم برگشتم، از این خواسته برگشتم»؛ نتوانستند. چرا نتوانستند؟ چون خیلی قوی است. علّت قوّت چیست؟ قوّت ایمانها و ایستادگی ها. اینجا که میرسیم، شما می بینید آ ِ این زنجیره ی بسیار مهم، منتهی میشود به ، به جانبازان، به فداکاران، به ایثارگران؛ به اینها منتهی میشود. آن چیزی که موجب شده است این بحمداللّه ابّهت خودش را در دنیا حفظ د و روزبه روز جلوه ی بیشتری در دنیا د و این همه توطئه و مانند اینها نتواند تأثیر بگذارد، فداکاری های مردم است؛ علّت، این ایمانهای راسخ است که مظهر کامل و عالی آن عبارت است از . و شما دارید را تعظیم میکنید و تکریم میکنید و نامشان و یادشان را زنده میدارید. ما به این احتیاج داریم؛ به این تعظیم و تکریم نیازمند است. بنابراین، کارتان کار بسیار خوبی است، کار کاملاً درست و لازمی است.

و همه همکاری کنند؛ شیعه و سنّی هم ندارد، عالم و جاهل ندارد؛ قشرهای مختلف، همه ی انی که میتوانند، در این قضیّه همکاری کنند و یاد این عزیزان را باقی بدارند، بزرگ کنند، برجسته کنند یاد این را. من البتّه بعضی از ی معروف سیستان و بلوچستان را از نزدیک می شناختم، بعضی را هم شرحِ حال شان را در یادداشت ها و کتابها و نوشته ها خوانده ام؛ لکن درعین حال همه ی این و این برجسته ها و بخصوص این نوجوان ها را -نوجوان دوازده ساله، نوجوان چهارده ساله را ما نمی شناسیم و از حالاتشان خبر نداریم- معرّفی کنید تا اینها را همه بشناسند و بدانند. ان شاءاللّه که خداوند همه ی شما را موفّق بدارد.

http://www.leader.ir/media/album/original/57630_816.jpg

خبر کامل و تصاویر