ا، شرمنده!
آ در های غربی که وصیت نامه شما درس اجباری نیست تا مسئولین ادار ما
برای یکبار هم که شده
نگاهی به آن بیاندازند!