مشهد دری از خلد برین است

یک زائر آن روح امین است

سلطان جهان رضای موسی(علیهم السلام)

معروف سماء و این زمین است

از نسل ذهب ، ز ام سادات(سلام الله علیها)

او سبط مؤمنین(علیه السلام) است

مشهد که بود روضه ی رضوان

خیل ملکش چله نشین است

حقا که همای رحمت اینجاست

مجلای صفای مؤمنین است

ایوان طلا ، نقاره خانه

سمبل به وطن که سرزمین است

از کودکیم به خاطر آید

آب حرمش چو انگبین است

معصومیت کبوتران را

سوغات ببر رهآور این است

ای دل بشکن! بگری اینجا

ذ تو به روز واپسین است

افسوس که باید برم به شهر اهواز

این دل چه کند که بس غمین است

طالب مرو از حریم مهرش

شاید که دعای آ ین است

نهم شهریورماه ۱۳۹۵ - حرم مطهر رضوی (علیه السلام)دری از خلد برین است