اگه دیدین یکی واقعا دوستتون داره

و شما هیچ حسی بهش ندارید

زود پسش نزنید

ببینینش

خوبیهاشو ببینید

عشقو تو چ ببینید

زود تصمیم نگیرید که نهههههه من نمیخوامش

یه روزی میرسه میفهمین هیچکی مثل اون دوستتون نداشته

هیچکی مثل اون هواتونو نداشته

یه روزی میفهمین که دیگه خیلی دیر شده و فرصت جبران نیست براتون

هرگز دیر نکنید

بعضی وقتا نمیشه بعضی چیزا رو جبران کرد

نه انی رو که دوستشون دارید و هیچ حسی بهتون ندارند

ناشناس

نتیجه تصویری برای اس ام اس دنیای دروغ و خیانت

نتیجه تصویری برای اس ام اس دنیای دروغ و خیانت