عرفان: خدایا حس می کنم دیگه تو هم منو فراموش کردی

خدا: منو یاد کن تا به یادت باشم (بقره 152)

عرفان: تا کی باید صبر کنم؟!

خدا : تو چه میدانی شاید موعدش نزدیک باشه (احزاب 163)

عرفان : چقدر احساس تنهایی میکنم

خدا: من که نزدیکم (بقره 186)

عرفان : غیر از تو هیچ رو ندارم

خدا: من از رگ گردن به تو نزدیکترم (ق16)

عرفان: مرسی که همیشه انقدر آرومم میکنی

عاشقتمم خدا